rss_2.0Archives of Industrial Hygiene and Toxicology FeedSciendo RSS Feed for Archives of Industrial Hygiene and Toxicologyhttps://sciendo.com/journal/AIHThttps://www.sciendo.comArchives of Industrial Hygiene and Toxicology Feedhttps://sciendo-parsed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/64708b5b71e4585e08a9f9b3/cover-image.jpghttps://sciendo.com/journal/AIHT140216Deciphering the molecular landscape of ionising radiation-induced eye damage with the help of genomic data mininghttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3817<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Izloženost ionizirajućem zračenju čak i pri niskim razinama može pridonijeti nastanku oštećenja oka. Međutim, osnovni molekulski mehanizmi i dalje nisu potpuno razjašnjeni. Cilj našega istraživanja bio je ispuniti tu nedostajuću kariku primjenom sveobuhvatnog <italic>in silico</italic> pristupa problemu. U tu svrhu, pomoću genomskih baza podataka, portala i poslužitelja (Comparative Toxicogenomics Database, ToppGene Suite portal, Cytoscape, GeneMANIA i Metascape), identificirano je šest ključnih regulacijskih gena koji su povezani s oštećenjem oka prouzročenog ionizirajućim zračenjem (<italic>ATM</italic>, <italic>CRYAB</italic>, <italic>SIRT1</italic>, <italic>TGFB1</italic>, <italic>TREX1</italic> i <italic>YAP1</italic>) i koji su svi bili u fizičkoj interakciji. Neke od identificiranih molekulskih funkcija odnosile su se na mehanizme popravka oštećenja DNA, a druge su bile uključene u vezanje proteina, enzimsku aktivnost, metaboličke procese i posttranslacijske modifikacije proteina. Biološki procesi uglavnom su bili povezani s odgovorom na oštećenje DNA, pogotovo sa signalnim putem p53. Uočena je i značajna uloga nekoliko miRNA, poput hsa-miR-183 i hsa-miR-589, u mehanizmima povezanima s oštećenjem oka prouzročenog ionizirajućim zračenjem. Osim toga, u ovom je istraživanju opisana korisna metoda za ispitivanje štetnih učinaka izloženosti zračenju.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38172024-06-29T00:00:00.000+00:00 analysis of the impact of toxic metals on COVID-19 complications: molecular insightshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3819<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>COVID-19 može izazvati niz komplikacija, uključujući kardiovaskularnu, bubrežnu i/ili respiratornu insuficijenciju, ali se malo zna o njegovim potencijalnim učincima u osoba koje su izložene toksičnim metalima. Cilj ovog istraživanja bio je odgovoriti na to pitanje pomoću <italic>in silico</italic> toksikogenomske metode, koja može pružiti molekularni uvid u komplikacije bolesti COVID-19 uslijed izloženosti arsenu, kadmiju, olovu, živi, niklu i kromu. U tu su svrhu korišteni Komparativna toksikogenomska baza podataka (CTD), GeneMANIA i ToppGene Suite portal te je identificirana skupina od pet zajedničkih gena (<italic>IL1B, CXCL8, IL6, IL10, TNF</italic>) za šest metala i COVID-19, koji svi kodiraju proinflamatorne i antiinflamatorne citokine. Lista je proširena s dodatnih 20 srodnih gena. Fizičke interakcije dominirale su između gena na koje utječe kombinacija ispitivanih metala (77,64 %), a koekspresija je dominantna interakcija između gena na koje djeluju pojedinačni metali (As 56,35 %, Cd 64,07 %, Pb 71,5 %, Hg 81,91 %, Ni 64,28 %, Cr 88,51 %). Biološki procesi, molekulske funkcije i putovi u kojima sudjeluje tih 25 gena blisko su povezani s citokinima i citokinskom olujom, koja je uključena u razvoj komplikacija bolesti COVID-19. Drugim riječima, ovi rezultati potvrđuju da izloženost toksičnim metalima, bilo pojedinačno ili u kombinaciji, može dovesti do razvoja težih oblika bolesti COVID-19.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38192024-06-29T00:00:00.000+00:00Interplay between mistranslation and oxidative stress in https://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3834<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Pogreške u translaciji uglavnom su povezane s toksičnim učincima u stanici zbog proizvodnje funkcionalno aberantnih i pogrešno smotanih proteina. Međutim, pod određenim okolnostima pogreške u translaciji mogu imati povoljne učinke i omogućiti stanicama da se prilagode drugim stresnim uvjetima. Mistranslacija može biti prouzročena pogreškama koje čine aminoacil-tRNA-sintetaze, esencijalni enzimi koji povezuju aminokiseline s pripadnim molekulama tRNA. Soj bakterije <italic>Escherichia coli</italic> koji eksprimira mutiranu inačicu izoleucil-tRNA-sintetaze s inaktiviranom domenom za popravak, proizvodi mistranslatirane proteome u kojima su valin (Val) i norvalin (Nva) pogrešno ugrađeni u proteine umjesto izoleucina. Usporedili smo ovaj soj s divljim tipom kako bismo odredili učinke takve mistranslacije na rast bakterija u uvjetima oksidacijskog stresa. Kada su stanice bile prethodno inkubirane s 0,75 mmol/L Nva ili 1,5 mmol/L Val ili Nva i potom izložene vodikovu peroksidu, nije primijećen povoljan učinak mistranslacije. Međutim, kada je soj s nedostatkom popravka pogreške uzgajan u mediju s dodatkom 0,75 mmol/L Val do rane ili srednje eksponencijalne faze rasta te potom izložen oksidacijskom stresu, prerastao je divlji tip uzgojen u istim uvjetima. Stoga naši rezultati pokazuju skroman adaptivni učinak mistranslacije izoleucina na rast bakterija u oksidacijskom stresu, ali samo u određenim uvjetima. To upućuje na osjetljivu ravnotežu između štetnih i povoljnih učinaka mistranslacije.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38342024-06-29T00:00:00.000+00:00Radiocaesium in mosses from the Kopački rit Nature Park in Croatia: searching for undeclared releases from nuclear facilities in war-torn Ukrainehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3853<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Invazija na Ukrajinu i vojne operacije oko ukrajinskih nuklearnih elektrana i drugih nuklearnih postrojenja potaknule su nas da potražimo radiocezij u mahovinama u Parku prirode Kopački rit, jer su mahovine poznati bioindikatori radioaktivnog onečišćenja zraka, a Kopački je rit poznat po niskoj razini onečišćenja radiocezijem. Uzorkovanje je završeno u kolovozu 2023. Naša analiza nije otkrila povišene razine radiocezija. Kopački rit stoga ostaje pogodno mjesto za buduću detekciju antropogenog radioaktivnog onečišćenja.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38532024-06-29T00:00:00.000+00:00Burnout syndrome among preschool teachers in Serbiahttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3825<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Pedagoški rad, posebice s djecom predškolske dobi, jedno je od najstresnijih zanimanja. Učestalost bolesti povezanih sa stresom veća je među odgajateljima nego u općoj populaciji. Cilj ovoga presječnog ispitivanja, provedenog od listopada 2018. do travnja 2019., bio je ispitati prevalenciju sindroma izgaranja na reprezentativnom uzorku od 482 odgajatelja u Srbiji i s tim povezane čimbenike. Sudionici su ispunjavali upitnik sastavljen od šest dijelova: sociodemografske i socioekonomske karakteristike, karakteristike zdravlja i stila života, karakteristike radnog mjesta i zaposlenja; Kopenhaški upitnik o izgaranju (<italic>Copenhagen Burnout Inventory</italic>, krat. CBI); Beckov upitnik o depresiji (<italic>Beck Depression Inventory</italic>, krat. BDI) i Zungova ljestvica za samoprocjenu anksioznosti (<italic>Zung Self-Rating Anxiety Scale</italic>, krat. SAS). Učestalost ukupnog izgaranja bila je 27,1 %. Učestalost izgaranja na CBI-ju bila je 25,4% za osobno izgaranje, 27,0 % za izgaranje na poslu i 23,4 % za izgaranje povezano s klijentima. Multivarijatna logistička regresijska analiza s ukupnim izgaranjem kao ishodnom varijablom pokazala je da su biti samac/samica (OR: 0,18; 95 % CI: 0,05–0,58), loše ili prosječno zdravlje (OR: 6,05; 95 % CI: 1,05–34,91 odnosno OR: 3,60; 95 % CI: 1,57–8,25), neposjedovanje didaktičkih sredstava/sredstava za igru (OR: 2,71; 95 % CI: 1,21–6,04) te viša ocjena depresije (OR: 1,19; 95 % CI: 1,09–1,29) ili SAS (OR: 1,10; 95 % CI: 1,03–1,18) bili značajno povezani s ukupnim izgaranjem među našim sudionicima. Naše ispitivanje pokazuje zabrinjavajuće visoku prevalenciju sindroma izgaranja među odgajateljima u Srbiji i upozorava na njegovu povezanost s problemima mentalnog zdravlja, depresijom i anksioznošću.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38252024-06-29T00:00:00.000+00:00The effects of iron oxide nanoparticles on antioxidant capacity and response to oxidative stress in Mozambique tilapia (, Peters 1852)https://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3826<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Nedavna istraživanja izazvala su zabrinutost oko biokompatibilnosti nanočestica željezova oksida (engl. <italic>iron oxide nanoparticles</italic> – IONP), nakon što je utvrđeno da izazivaju oksidacijski stres i upalni odgovor, a produljena izloženost visokim koncentracijama IONP-a može dovesti do cito-/genotoksičnosti. Osim toga, postoji i zabrinutost u pogledu njihova utjecaja na okoliš. Cilj ovog istraživanja bio je proučiti djelovanje IONP-a na antioksidacijski obrambeni sustav slatkovodne ribe mozambičke tilapije (<italic>Oreochromis mossambicus</italic>, Peters 1852). Ribe su bile izložene koncentraciji IONP-a od 15 mg/L tijekom 1, 3, 4, 15, 30 i 60 dana, a usporedno su praćene i jedinke kontrolne, neizložene skupine. Nadalje, praćenje je nastavljeno tijekom 60 dana nakon prestanka izloženosti kako bismo procijenili stabilnost oksidacijskoga stresa izazvanoga IONP-om. Izloženost je utjecala na aktivnost antioksidacijskih i markerskih enzima te povećala razine vodikova peroksida i lipidne peroksidacije u tkivu ribljih škrga, jetre i mozga. Čak i nakon 60 dana „čišćenja“ zaostali su štetni učinci, koji upozoravaju na nepovratnu nanotoksičnost. Štoviše, IONP se akumulirao u tkivu škrga, jetre i mozga. Naša otkrića naglašavaju potencijalne zdravstvene rizike za neciljane organizme u okolišu, te je nužno uspostaviti odgovarajuće smjernice za sigurno rukovanje i odlaganje IONP-a kako bi se zaštitio vodeni okoliš.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38262024-06-29T00:00:00.000+00:00Aqueous sage leave extract attenuates inflammation and oxidant-induced genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cellshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3836<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p><italic>Salvia officinalis</italic> L. stoljećima se koristi u tradicionalnoj medicini za prevenciju i liječenje raznih upalnih i oksidacijskim stresom izazvanih poremećaja. U ovoj studiji željeli smo ekstrahirati kaduljino lišće korištenjem ekološki prihvatljivog, “zelenog” pristupa vodenom ekstrakcijom i liofilizacijom te odrediti njegova bioaktivna svojstva u primarnim ljudskim perifernim krvnim stanicama. Ukupni sadržaj fenola i flavonoida i GC-MS korišteni su za karakterizaciju ekstrakta. Necitotoksične koncentracije, određene metodom bojenja s bojom tripan plavo, analizirane su za procjenu antioksidacijskih (DPPH, ABTS i PAB test), antigenotoksičnih (CBMN test), imunomodulacijskih (IL-1β i TNF-α) i neuroprotektivnih učinaka (AChE inhibicija). Ekstrakt je sadržavao visoku koncentraciju ukupnih fenola (162 mg GAE/g liofilizata) i flavonoida (39,47 mg QE/g liofilizata), dok je sadržaj β-tujona bio neočekivano nizak (niži od 0,9 %). Snažna aktivnost hvatanja radikala u kombinaciji s aktivacijom glutation reduktaze dovela je do smanjenja bazalnog i H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> induciranog oksidacijskog stresa i oštećenja DNA. Smanjenje TNF-α i povišenje razine IL-1β sugeriraju kompleksan imunomodulatorni odgovor koji bi mogao pridonijeti antioksidacijskim i, zajedno s blagom inhibicijom AChE, neuroprotektivnim učincima. Sveukupno, ova je studija pokazala da vodena ekstrakcija kaduljina lišća smanjuje toksične spojeve kao što su tujon, 1,8-cineol, pinen i terpenski ketoni, a održava visoku koncentraciju biološki aktivnih zaštitnih spojeva u ekstraktu, što bi moglo imati potencijal za prevenciju i/ili liječenje oksidacijskih i upalnih poremećaja.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38362024-06-29T00:00:00.000+00:00Sick leaves among healthy pregnant Croatian healthcare workers during the COVID-19 pandemic due to loopholes in the occupational safety systemhttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3851<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Sažetak</title> <p>Cilj ovog istraživanja bio je istražiti zaštitu na radu trudnih hrvatskih zdravstvenih radnica (ZR) tijekom pandemije koronovirusne bolesti 2019 (COVID-19). U tu smo svrhu sastavili anonimni upitnik koji je uključivao podatke o trudnoći, procjeni i smanjenju rizika te o intervencijama na radnom mjestu i distribuirali ga ZR putem društvenih medija njihovih grupa i udruženja. Istraživanje je obuhvatilo ukupno 173 sudionice (71,1 % liječnice, 19,7 % medicinske sestre, 9,2 % ostale ZR) kojima je dijagnosticirana trudnoća 2020. i 2021. Poslodavci su o trudnoći ZR obaviješteni u osmom (IQR 7,0–11,0) tjednu trudnoće, što je odgodilo procjenu i smanjenje rizika na radnom mjestu nakon prvog tromjesečja. Postupak procjene i smanjenja rizika proveden je u samo 19,6 % sudionica, uglavnom na njihovu inicijativu (76,5 %). Nakon što su poslodavca obavijestile o trudnoći, 37,0 % sudionica koristilo je privremenu nesposobnost za rad (PNR) zbog „komplikacija u trudnoći” unatoč zdravoj trudnoći, 16,8 % odobren je plaćeni dopust trudne radnice na teret poslodavca, dok je 5,8 % nastavilo raditi na istom radnom mjestu. Medicinske sestre koristile su PNR češće nego liječnice (58,8 % prema 30,1 %, P=0,004). Naši rezultati upućuju na nedostatak jasnih i transparentnih strategija zaštite trudnih ZR u Hrvatskoj, što ih prisiljava na zlouporabu zdravstvenog sustava.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38512024-06-29T00:00:00.000+00:00Nanoplastics increase oestrogenic activity of neurotherapeutic drugshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3818<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Onečišćenje okoliša nanočesticama plastike (PNP) dodatno je otežalo procjenu opasnosti od nenamjernog izlaganja ljudi neuroterapijskim lijekovima putem kontaminirane vode i hrane. Zbog svoje male veličine, PNP-i mogu lako ući u različite tipove stanica i prijeći različite biološke barijere, a njihov omjer površine i volumena omogućuje adsorpciju veće količine tvari na njihovu površinu. Upravo na taj način PNP-i preuzimaju ulogu trojanskoga konja te pospješuje bioakumulaciju mnogih zagađivača u ljudskom i drugim organizmima. Među štetnim učincima povezanima sa zagađenjem vode neuroterapijskim lijekovima jesu i poremećaji rada endokrinoga sustava. Takvi su učinci već dokazani za antikonvulzivni lijek karbamazepin (Cbz) i za antidepresiv fluoksetin (Flx). Našem je istraživanju cilj bio procijeniti endokrino disruptivne učinke Cbz i Flx u složenim smjesama s nanočesticama polistirena (PSNP) korištenjem luciferaznog eseja za ispitivanje aktivacije estrogenskih receptora u T47D-KBluc stanicama tretiranima smjesama Cbz-PSNP ili Flx-PSNP i usporediti ih s učincima koji su uočeni u stanicama tretiranima pojedinačnim komponentama smjese (Cbz, Flx ili PSNP). U istraživanju su korišteni ovi rasponi doza: 0,1 – 10 mg/L, 1 – 100 µmol/L i 0,1 – 10 µmol/L za PSNP, Cbz i Flx. Rezultati su pokazali kako niti jedna od pojedinačnih komponenti ne aktivira ER, a smjese induciraju aktivnost estrogenskih receptora, počevši od 0,1 mg/L za PSNP, 10 µmol/L za Cbz i 0,5 µmol/L za Flx. Ovo je prva studija koja dokazuje da PSNP-i povećavaju aktivnost estrogenskih receptora izazvanu neuroterapijskim lijekovima u njihovim ekološki relevantnim koncentracijama i poziva na hitno uključivanje procjene opasnosti od izloženosti složenim smjesama u procjene rizika za ljudsko zdravlje.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38182024-03-29T00:00:00.000+00:00Polychlorinated biphenyls in mussels, small pelagic fish, tuna, turtles, and dolphins from the Croatian Adriatic Sea waters: an overview of the last two decades of monitoringhttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3814<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>U ovom preglednom članku sažeto se opisuju rezultati našega monitoringa polikloriranih bifenila (PCB) u različitim morskim organizmima u istočnom Jadranskom moru u protekla dva desetljeća. Cilj je bio steći uvid u trendove raspodjele PCB-a kako bi se procijenila učinkovitost prošlih i postojećih zakonskih propisa te predložilo daljnje djelovanje. Fokus je na važnosti Jadranskoga mora, razinama PCB-a u divljim i uzgojenim mediteranskim školjkama, divljoj i uzgojenoj plavoperajnoj tuni, glavatim kornjačama, običnim dobrim dupinima i maloj plavoj ribi. Metodama umjetne inteligencije i napredne statistike omogućen je uvid u utjecaj različitih varijabli na unos PCB-a u istraživane organizme kao i njihovu međusobnu ovisnost. Naši rezultati pokazuju da su razine PCB-a u malim plavim ribama i školjkama odraz globalnoga onečišćenja okoliša, a visoke razine u tkivima dupina i divlje tune posebno su zabrinjavajuće. Potreban je daljnji nadzor PCB-a u morskom okolišu, s naglaskom na predatorske vrste.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38142024-03-29T00:00:00.000+00:00Increased oxidative stress in shoe industry workers with low-level exposure to a mixture of volatile organic compoundshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3804<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Cilj istraživanja bio je procijeniti redoks status i koncentracije metala u tragovima kod 49 radnika (11 muškaraca i 38 žena) zaposlenih u industriji obuće, izloženih mješavini hlapljivih organskih spojeva (engl. <italic>volatile organic compounds</italic>, krat. VOC) koju su činili alifatski i aromatični ugljikovodici, ketoni, esteri, eteri i karboksilne kiseline. Sve izmjerene razine VOC bile su ispod dozvoljenih granica profesionalne izloženosti. U kontrolnoj je skupini bilo 50 neizloženih ispitanika (25 muškaraca i 25 žena). U plazmi obućarskih radnika analizirani su sljedeći parametri: superoksid anion radikal (O<sub>2</sub><sup>•−</sup>), uznapredovali produkti oksidacije proteina (AOPP), totalni oksidacijski status (TOS), prooksidacijskoantioksidacijski balans (PAB), indeks oksidacijskoga stresa (OSI), aktivnost superoksid-dismutaze (SOD), aktivnost enzima paraoksonaze-1 (PON1), ukupni sadržaj sulfhidrilnih grupa (SHG) i totalni antioksidacijski status (TAS). Koncentracije metala u tragovima (bakar, cink, željezo, magnezij i mangan) analizirane su u punoj krvi. U usporedbi s kontrolnom skupinom, svi parametri oksidacijskoga stresa i antioksidacijske obrane u izloženih radnika bili su povišeni, osim aktivnosti PON1. Povećana koncentracija Fe, Mg i Zn te smanjena koncentracija Cu uočene su u izloženih muškaraca u usporedbi s kontrolnima, a u žena je primijećena povišena koncentracija Fe, a niža koncentracija Mg, Zn i Cu u odnosu na kontrolnu skupinu. Naši nalazi potvrđuju da kombinirano izlaganje mješavini VOC, čak i pri dozvoljenim koncentracijama, može dovesti do aditivnih ili sinergističkih štetnih učinaka na zdravlje i popratnih poremećaja. Trenutna procjena rizika, koja se uglavnom oslanja na učinke pojedinačnih kemikalija, izaziva zabrinutost i upućuje na potrebu za novim pristupima koji će objasniti kombiniranu izloženost većem broju kemikalija.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38042024-03-29T00:00:00.000+00:00Environmental exposure to glyphosate does not inhibit human acetylcholinesterase and butyrylcholinesterasehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3822<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Glifosat je vodeći herbicid na današnjem svjetskom tržištu, unatoč neprestanim raspravama između potrošača, znanstvene zajednice i regulatornih agencija o njegovoj kancerogenosti, genotoksičnosti, postojanosti u okolišu i utjecaju na razvoj neurodegenerativnih bolesti. Kemijski gledano, glifosat pripada velikoj obitelji pesticida, organofosfornim spojevima (OP) koji imaju neurotoksični učinak inhibirajući acetilkolinesterazu (AChE) i butirilkolinesterazu (BChE), esencijalne enzime kolinergičnoga sustava koji održava proces prijenosa živčanih impulsa. Iako su različita istraživanja pokazala da je glifosat slab inhibitor kolinesteraza u riba, sisavaca i ljudi u odnosu na druge organofosforne spojeve, još uvijek ne postoje konačni podatci o njegovoj inhibiciji ljudske AChE i BChE. U ovoj smo studiji analizirali inhibitorni potencijal za ljudsku AChE i BChE, procijenili IC<sub>50</sub> vrijednosti i utvrdili reverzibilnu inhibiciju pomoću vrijednosti konstanti disocijacije inhibitora. Glifosat je gotovo u cijelosti inhibirao aktivnost enzima pri 40 mmol/L koncentraciji (preostalo je otprilike 10 % enzimske aktivnosti). Konstante disocijacije (<italic>K</italic><sub>i</sub>) kompleksa glifosat-AChE i -BChE iznose 28.4±2.7 mmol/L, odnosno 19.3±1.8 mmol/L. Zaključno, glifosat iskazuje malu sklonost za vezanje BChE, no pokazuje inhibiciju u rasponu visokih koncentracija. Rezultati ovoga istraživanja podupiru rezultate postojećih studija prema kojima neurotoksični učinak glifosata nije primarno vezan za kolinergični sustav.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38222024-03-29T00:00:00.000+00:00A follow-up on the hesperetin issue in modelling the first electrochemical oxidation potential and antioxidant activity of flavonoidshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3823ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38232024-03-29T00:00:00.000+00:00Athlete biological passport: longitudinal biomarkers and statistics in the fight against dopinghttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3793<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Direktne metode detekcije dopinga u sportu neprestano se suočavaju s novim supstancijama, kratkim vremenskim okvirima i granicama mogućnosti detekcije, stoga su indirektne metode detekcije neizbježan dio suvremene borbe protiv dopinga. Referentne vrijednosti na razini populacije i univerzalne granice kao indirektne metode pokazale su nedostatnost, a multidisciplinarna istraživanja dovela su do implementacije Atletske biološke putovnice (ABP) s hematološkim i steroidnim modulom. Atletska biološka putovnica je longitudinalni profil mjerenih hematoloških i biokemijskih biomarkera – zajedno s izračunanim rezultatima, a u usporedbi s epidemiološkim podatcima koji su ključni za otkrivanje dopinga. U obama modulima ABP-a parametri se analiziraju Bayesovim adaptivnim modelom, što dovodi do personaliziranih referentnih i graničnih vrijednosti, a to poboljšava njegovu osjetljivost. Zbunjujući čimbenici s dokazanim i potencijalnim utjecajem na biomarkere (npr. etničko podrijetlo, izloženost nadmorskoj visini) također su važni u analizi ABP-a. Bez sumnje, ABP je promijenio borbu protiv dopinga. Razvijanje novih modula (npr. endokrinološki), novih parametara (npr. neovisnih o volumenu plazme) i dopuna neizravnih metoda (npr. transkriptomika) mogu dodatno povećati važnost ABP-a u budućnosti.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-37932024-03-29T00:00:00.000+00:00Frequency of regular walking among Croatian adultshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3808<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Na temelju rezultata Europske zdravstvene ankete, cilj ovoga rada bio je utvrditi udio osoba starijih od 18 godina u Republici Hrvatskoj koje hodaju 210 i više minuta tjedno te istražiti povezanost redovitoga hodanja sa sociodemografskim čimbenicima, zdravstvenim ponašanjima i kroničnim nezaraznim bolestima/stanjima. Pomoću EHIS-PAQ upitnika prikupljeni su podatci o količini hodanja odraslih osoba tijekom uobičajenog tjedna u minutama. Podatci su dodatno analizirani prema spolu, dobi, obrazovanju, urbanizaciji, županijama i regijama, (ne)pušenju, drugim oblicima tjelesne aktivnosti te prema bolestima/kroničnim stanjima. Rezultati su pokazali kako ukupno 40,9 % odrasle populacije hoda 210 ili više minuta tjedno. Najveći udjeli populacije koja hoda 210 i više minuta tjedno zabilježeni su u Ličko-senjskoj županiji (76,8 %), među onima koji provode 300 i više minuta tjedno u zdravstveno usmjerenoj aerobnoj tjelesnoj aktivnosti izvan posla (57,6 %), onima koji su izvijestili da imaju šećernu bolest (49,3 %) te onima koji imaju između 65 i 74 godine (44,7 %). Unatoč svojim ograničenjima, naše istraživanje pruža vrijedan uvid u učestalost i čimbenike koji određuju zdrave šetačke navike na reprezentativnom uzorku odraslih Hrvata te pruža temelj za daljnja istraživanja.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38082024-03-29T00:00:00.000+00:00Science-based evidence on pathways and effects of human exposure to micro- and nanoplasticshttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3807<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Izloženost ljudi česticama plastike izaziva veliku zabrinutost svih značajnih sudionika koji su uključeni u zaštitu ljudskoga zdravlja zbog onečišćenja prehrambenog lanca, površinskih voda, čak i pitke vode, kao i zbog njihove postojanosti i bioakumulacije. Stoga je ključno bolje razumijevanje biološke sudbine plastike i njezine interakcije s različitim biološkim sustavima. Zbog učestalosti materijala plastike u okolišu i njihove potencijalne toksičnosti, važno je prikupiti pouzdane, regulatorno značajne i znanstveno utemeljene podatke o učincima mikro- i nanoplastike na ljudsko zdravlje kako bi se pravilno primijenile pouzdane strategije procjene rizika i upravljanja rizicima u kružnoj ekonomiji lanca vrijednosti plastike. Ovaj pregledni rad predstavlja trenutačno znanje o dozama izloženosti mikro- i nanoplastici relevantnima za ljude, oblicima izloženosti, kao i o njezinim toksičnim učincima. Istaknute su poteškoće u pravilnoj procjeni problema izloženosti plastici i trenutačni nedostatci u znanju te su predloženi potencijalni koraci koji se mogu poduzeti kako bi se podržala percepcija, procjena i ublažavanje rizika za zdravlje strogim znanstveno utemeljenim dokazima. Na temelju postojećih znanstvenih podataka o štetnim učincima mikro- i nanoplastike na zdravlje, daju se preporuke za razvoj specifičnih načina nepoželjnih ishoda (eng. <italic>adverse outcome pathway</italic>, krat. AOP) za mikro- i nanoplastiku prema priručniku korisnika AOP-a Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (izv. Organisation for Economic Co-operation and Development, krat. OECD).</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38072024-03-29T00:00:00.000+00:00Are changes in olanzapine-induced liver enzyme levels associated with , , , and gene polymorphisms?https://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3770<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Liječenje olanzapinom može dovesti do prolaznih abnormalnosti u jetrenim biokemijskim nalazima i takva se lijekom prouzročena oštećenja jetre obično nadziru mjerenjem razina alanin aminotransferaze (ALT) i aspartat aminotransferaze (AST) u krvi, a alfa-glutation-S-transferaza (α-GST) ne mjeri se rutinski u klinici premda može poslužiti kao raniji i specifičniji biomarker oštećenja jetre. Osjetljivost jetre na lijekove može dosta ovisiti o polimorfizmu gena regulatora aktivnosti enzima uključenih u procese detoksifikacije i popravka DNA. Cilj je ovoga istraživanja bio ocijeniti koji je od triju jetrenih enzima – α-GST, ALT i AST – najosjetljiviji biomarker olanzapinom prouzročenog oštećenja jetre te kako polimorfizmi gena <italic>GSTT1</italic>, <italic>GSTM1</italic>, <italic>GSTP1</italic> i <italic>OGG1</italic> utječu na njihove razine u 30 bolesnika koji su primali taj lijek. Suprotno našoj hipotezi, povišenje serumskih razina α-GST-a nije bilo značajno više od povišenja razina transaminaza. ALT se pokazao ranijim biomarkerom oštećenja jetre od ostalih dvaju enzima. Osim toga, nismo otkrili značajnu povezanost između genskih polimorfizama i razina enzima, izuzev za povezanost genotipa <italic>GSTP1 Ile/Val + Val/Val</italic> s ALT-om, što upozorava na povećani rizik od lijekom prouzročenog oštećenja jetre u nositelja ovoga genotipa. Buduća bi istraživanja mogla pomoći u prepoznavanju mehanizama uslijed kojih dolazi do prolaznog povišenja razina ovog jetrenog enzima povezanoga s ovim genotipom.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-37702024-03-29T00:00:00.000+00:00Comparative analysis of organophosphorus versus carbamate pesticide poisoning: a case studyhttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3781<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Trovanje organofosfornim spojevima kritično je stanje koje rano može dovesti do depresije središnjeg živčanog sustava, zatajenja disanja i smrti. Budući da je prema kliničkoj slici blisko srodno trovanju karbamatnim pesticidima, cilj je ovoga članka prikazati slučaj pogrešne dijagnoze, koja je isprva trovanje karbofuranom identificirala kao trovanje organofosfatom u bolesnika u kojega se sumnjalo na toplinski udar. Usporedno dajemo slučaj namjernog samotrovanja organofosfatom diklorvosom da bismo naglasili koliko je velika vjerojatnost trovanja pesticidima u bolesnika s akutnim kolinergičnim simptomima kod kojih se ne zna progutana tvar. U takvim se slučajevima može započeti empirijsko liječenje atropinom i oksimom dok se ne ustanovi pravovremena diferencijalna dijagnoza i po potrebi prilagodi liječenje.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-37812024-03-29T00:00:00.000+00:00Evaluation of the risk of occupational exposure to antineoplastic drugs in healthcare sector: part II – the application of the FMECA method to compare manual vs automated preparationhttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-3803<trans-abstract xml:lang="hr"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Zdravstveni radnici koji rukuju antineoplastičnim lijekovima u posebnim jedinicama za njihovu pripremu izlažu se zagađenim površinama i riziku od s njima povezanim mutagenim, teratogenim i onkogenim učincima. Da bi se smanjio taj rizik, u posljednjih se 20-ak godina ručna priprema intravenskih lijekova sve više zamjenjuje automatiziranom. Da bismo ocijenili rizik od zagađenja i kakvoću radnog okoliša zdravstvenih radnika koji pripremaju antineoplastične lijekove, oslonili smo se na metodu analize mogućih pogrešaka u postupcima i kritičnosti njihovih posljedica (engl. <italic>failure mode effects and criticality analysis</italic>, krat. FMECA) radi usporedbe prihvatljive razine rizika (engl. <italic>acceptable risk level</italic>, krat. ARL), koja je zbroj ocjena prioriteta rizika (eng. <italic>risk priority number</italic>, krat. RPN) pet utvrđenih načina pogreške s izmjerenom razinom rizika (engl. <italic>measured risk level,</italic> krat. MRL). Taj nam je model pokazao da antineoplastični lijekovi u prahu i spremnicima koji nisu zaštićeni vanjskim plastičnim omotačem donose povećani rizik, ali nismo utvrdili dosljednu razliku u riziku od zagađenja između ručne i automatizirane pripreme. Ovaj pristup može biti koristan u procjeni i kontroli rizika od profesionalne izloženosti u zdravstvenih radnika rezidualnim citotoksičnim spojevima, bilo da se radi o postojećim ili tek planiranim/novoosmišljenim postupcima pripreme lijekova. Podatci dobiveni redovitim nadzorom (monitoringom) istodobno mogu poslužiti za praćenje kakvoće radnih uvjeta tako što će se usporediti s predviđenim profilom rizika koji je utvrđen ARL-om. Iako je naše istraživanje pokazalo da automatizirana priprema ima prednost nad ručnom u smislu sigurnosti, prostora za njezino poboljšanje ima podosta, naročito u našim četirima bolnicama koje su sudjelovale u istraživanju.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2024-75-38032024-03-29T00:00:00.000+00:00Occupational and non-occupational risk factors correlating with the severity of clinical manifestations of carpal tunnel syndrome and related work disability among workers who work with a computerhttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2023-74-3754<trans-abstract xml:lang="sl"> <title style='display:none'>Abstract</title> <p>Doprinos pojedinih profesionalnih i osobnih čimbenika u nastanku sindroma karpalnog tunela (CTS) još uvijek je neizvjestan. Proučavali smo povezanost određenih profesionalnih i neprofesionalnih čimbenika s razinom kliničkih manifestacija i radne nesposobnosti u radnika s CTS-om koji rade na računalu. Tijekom redovitih pregleda službe medicine rada bilo je angažirano 190 radnika iz Sjeverne Makedonije s dijagnosticiranim CTS-om (100 muškaraca i 90 žena u dobi od 20 do 65 godina), koji rade na računalu. Razina subjektivnih simptoma povezanih s CTS-om procijenjena je ljestvicom ozbiljnosti simptoma (SSS) i ljestvicom funkcionalnog statusa (FSS) Bostonskoga upitnika sindroma karpalnog tunela (BCTQ); elektrodijagnostičko (EDX) testiranje korišteno je za procjenu razine objektivnih neuralnih oštećenja; podatci o radnoj nesposobnosti vezanoj za CTS prikupljeni su iz medicinske dokumentacije; razina profesionalnih i neprofesionalnih čimbenika procijenjena je putem posebno osmišljenog upitnika. Postojala je visoka međukorelacija između SSS, FSS, EDX rezultata i privremene/trajne nesposobnosti za rad vezane za CTS. Svi ti pokazatelji također su pokazali visoke korelacije s određenim profesionalnim čimbenicima (trajanje rada za računalom u mjesecima i vrijeme provedeno u radu za računalom tijekom dana, određeni ergonomski, mikroklimatski i drugi profesionalni uvjeti) i neprofesionalnim čimbenicima (demografski faktori i način života: prehranjenost, prehrana, pušenje, konzumacija alkohola, tjelesna aktivnost). Ova studija pokazuje da se brojni profesionalni i neprofesionalni čimbenici (od kojih se većina može mijenjati) mogu povezati s težinom kliničkih manifestacija i nesposobnošću za rad u vezi s CTS-om, što upućuje na potrebu pravodobne provedbe preventivnih i korektivnih mjera kako na radnome mjestu tako i u načinu života.</p> </trans-abstract>ARTICLEtruehttps://sciendo.com/article/10.2478/aiht-2023-74-37542023-12-29T00:00:00.000+00:00en-us-1